Autorii acestei pagini web sunt:

  1. Axenti Andrei"student grupa BC54Z"
  2. Burcovschi Ion "lector"
  3. Botezatu Vitalie "lector"
 
 
 

Facultatea Ştiinţe al Naturii şi Agroecologie a fost creată în cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo" din Bălţi prin ordinul Ministerului Educaţiei al al Republicii Moldova nr. 05-257 din 15.07.2003. În cadrul facultăţii au fost formate cu începere de la 1 august 2003, catedra Geografie şi Biologie, Tehnologii Agricole (Agroecologie)
MISIUNEA FACULTĂŢII
Este formarea specialiştilor pentru realizarea activităţii didactice, cercetare, ştiinţă, activităţi social-culturale şi economice, perfecţionarea continuă a absolvenţilor, dezvoltarea unei şcoli ştiinţifice şi participarea la proiecte ştiinţifice etc.
OFERTA ACADEMICĂ A FACULTĂŢII
Activitatea educaţională este asigurată de către un membru corespondent ai AŞRM, un membru titular (academician) al Academiei Internaţionale de Ecologie şi Securitate Vitală, 3 doctori habiltaţi, profesori universitari, doctori conferenţiari cercetători şi conferenţiari universitari, lectori superiori, lectori, 10 asistenţi universitari. Facultatea colaborează fructuos cu Centrul Ştiinţifico-Practic „Selecţia". În procesul de instruire, alături de profesotii facultăţii îşi aduc aportul renumiţi savanţi din ţară şi de peste hotare. În faţa studenţilor apar personalităţi din ţară şi de peste hotare: Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, academicianul Gh. Duca, profesorul N. Opopol, profesorul I. Krupeinicov, profesori V. Golştain (SUA), I. Rozenov (Germania), I. Triboi (Franţa) şi alţii. Conform Planurilor de învăţămînt la disciplinele de studiu în grupele academice se promovează: prelegeri, seminare, lucrări practice, de laborator, aplicaţii de teren.

Specificul facultăţii oferă posibilitatea încadrării studenţilor in diverse activităţi extracuriculare cum ar fi: Balul Bobocilor; Din tradiţiile sărbătorilor de iarna; Ziua Tineretului; Miss-Facultate; concursul gazetelor de perete; TVC-uri; ore ecologice. A devenit deja o tradiţie promovarea lunarului ecologic cu marcarea Zilei Mondiale a Terrei. În cadrul lunarului ecologic, în anul 2004, tineretul studios împreună cu academicienii Gh. Duca, T. Furdui, A. Cibotari, N. Filip, B. Boincean, au realizat inaugurarea Grădinii Botanice din m. Bălţi. La facultate activează cercuri ştiinţifice. În cadrul Conferinţei Internaţionale „Primii paşi în ştiinţă"; studenţii apar cu prezentări ştiinţifice, care se publică.
STAGII DE PRACTICĂ
Stagiile de practică la disciplinile de studiu se realizează pe cîmpurile experimentale a CŞP „Selecţia", pepeniera Floribeli, parcul din Ţaul, rezervaţia de stat „Pădurea Domnească", cariera „Buteşti" etc.
Pe parcursul anilor de studiu studenţii Facultăţii Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie au posibilitatea sa-şi antreneze măiestriea de pedagog în cadrul stagiilor de practică pedagogică pasivă şi activă în gimnaziile şi liceele din municipiu.
RESURSE ŞI SERVICII
La Facultate activitatea didactică se desfăşoara în spaţii academice suficient înzestrate cu materiale didactice şi de cercetare, laboratoare ştiinţifice, cîmpuri experimentale în cadrul Universităţii şi CŞP „Selecţia". De asemenea Universitatea mai pune la dispozitia studenţilor biblioteca informatizată, a cărei săli de lectură au un fond de peste 1000000 de volume, (cursuri, tratate, reviste).
Studenţii facultăţii sunt cazaţi în căminele Universitare şi pot beneficia de serviciile moderne oferite de cantina instituţiei.
În funcţie de rezultatele academice obţinute, studenţii pot beneficia de burse de studiu.